Zieleñ

Plenerowy widok sprzed stu lat /1898/ z wiaduktu nad Dzier¿êcink¹ /Muhlenbach/ na ówczesny park miejski, dzisiaj Park imienia Ksi¹¿¹t Pomorskich /Grosser Wall/. Dzisiaj w centralnym miejscu znajduje siê fontanna i otaczaj¹ j¹ dorodne drzewa - tutaj jeszcze tylko krzewy i niewielkie drzewka

A wide view dating from 1898 from the bridge over Dzier¿êcinka River (Mühlenbach) in the central park. Its current full name is "Pomeranian Princes' Park" (Grosser Wall). Today, there is a fountain in the central point surrounded by grand trees. There are only a few small trees and some bushes here.

Blick von 1898 von der Überführung über die Dzierzecinka (Mühlenbach) auf den ehemaligen Stadtpark, heute "Park der Pommerschen Fürsten" (Großer Wall). Am zentralen Platz befindet sich jetzt ein von großen Bäumen umgebener Springbrunnen.


Tak prezentowa³ siê na pocz¹tku lat 30. XY wieku wiadukt obecnie zasypany/ .nad Dzier¿êcink¹ /Muhlenñach/ w ci¹gu ulicy Zwyciêstwa /Bergstrasse/ widziany z oddali parkowej fontanny. Na wiadukcie widnieje zgrabny szachulcowy pawilonik handlowy, rozebrany podczas przebudowy ulicy Zwyciêstwa w roku 1974. Godne uwagi s¹ tutaj kunsztowne niskie balustrady drewniane na podejœciach do ulicy.

The viaduct over Dzier¿êcinka River (Mühlenbach) along Zwyciêstwa Street (Bergstrasse) looked like this in the early-1930's. The view is seen from the perspective of the park's fountain. Currently, it does not exist. A small trade pavilion that can be seen on the bridge was demolished in 1974 during the renovation of Zwyciêstwa Street. Note the short wooden banisters leading up to the street.

Überführung aus dem Anfang der 30er Jahre über die Dzierzecinka (Mühlenbach) in Richtung der Zwyciestwa-Straße (Bergstraße). Auf der Überführung ist ein hübscher Handelspavillon sichtbar, der während des Umbaues der Zwyciestwa-Straße im Jahr 1974 abgetragen wurde. Bemerkenswert sind die kunstvollen niedrigen Holzbalustraden.

strona g³ówna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl